Portefeuillehouder(s)dhr. G.M.J. Jeucken

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Baten

€ 57.316,48

57,3%

Lasten

€ 11.898,14

11,9%

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Evaluatie bestuurlijk proces P&C-cyclus

2017

13-mrt-17

Evaluatie in 2018

1e tussentijdse rapportage

2017

15-jun-17

N.v.t.

Jaarrekening

2016

10-jul-17

N.v.t.

Kadernota

2017-2021

10-jul-17

N.v.t.

Actualisatie begroting

2017

25-sep-17

N.v.t.

2e tussentijdse rapportage

2017

06-nov-17

N.v.t.

Meerjarenprogrammabegroting

2018-2021

06-nov-17

N.v.t.

Actualisatie nota reserves en voorzieningen

2017-2020

Najaar 2017

2021

Actualisatie financiële verordening

2017-2020

Najaar 2017

2021