Activa

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

Vaste activa

Immateriële vaste activa

1.722

1.937

1.900

1.811

1.722

Materiële vaste activa

84.137

88.244

94.036

104.304

105.777

Financiële vaste activa

17.669

16.472

15.261

14.185

13.175

Totaal Vaste activa

103.528

106.654

111.197

120.299

120.674

Vlottende activa

Voorraden

19.037

7.982

-2.415

-12.478

-23.961

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

12.235

12.235

12.235

12.235

12.235

Liquide middelen

581

581

581

581

581

Overlopende activa

99

3.734

4.929

3.763

2.981

Totaal Vlottende activa

31.953

24.532

15.330

4.101

-8.163

Totaal Activa

135.481

131.185

126.527

124.401

112.510

Passiva

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

Vaste passiva

Eigen vermogen

45.679

44.247

41.995

42.333

32.909

Voorzieningen

13.379

14.135

14.969

15.745

16.518

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer

52.011

48.391

45.151

41.911

38.671

Totaal Vaste passiva

111.069

106.773

102.115

99.988

88.098

Vlottende passiva

Netto-vlottende schulden, met een rente typische looptijd korter dan één jaar

15.628

15.628

15.628

15.628

15.628

Overlopende passiva

8.785

8.785

8.785

8.785

8.785

Totaal Vlottende passiva

24.412

24.412

24.412

24.412

24.412

Totaal Passiva

135.481

131.185

126.527

124.401

112.510