Naam reserve / voorziening

Balans

Balans

Balans

Balans

Balans

1-1-2018

1-1-2019

1-1-2020

1-1-2021

1-1-2022

Reserves

Algemene reserve

Algemene reserve

6.359

5.993

3.699

3.333

2.968

Inkomensreserve

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

Algemene reserve grondexploitaties

19.911

20.331

20.751

21.171

21.592

Totaal algemene reserves

32.270

32.324

30.450

30.505

30.559

Bestemmingsreserves

Reserve Dorpsgezicht 't Broek

50

50

50

50

50

Reserve Uitwerking strategische visie

105

105

105

105

105

Reserve Bovenwijkse voorzieningen

0

0

0

0

0

Reserve Personeel en organisatie

206

211

217

222

200

Reserve Onderwijshuisvesting (IHP)

4.803

5.008

5.213

5.329

5.031

Reserve WWB inkomensdeel

567

567

567

567

567

Reserve Wmo

625

0

0

0

0

Reserve Transities

578

0

0

0

0

Reserve Verkoopopbrengst HNG

606

419

217

0

0

Reserve Geoormerkte gelden gemeentefonds

520

520

520

520

520

Reserve Investering speeltuin De Viking

87

87

87

87

87

Reserve Hondenbeleid

151

130

109

89

69

Reserve Gemeentelijke huisvesting

0

0

0

0

0

Reserve Recreatie en toerisme

280

243

199

148

91

Centrummanagement / Ondernemersinitiatieven

14

14

14

14

14

Bijdrage gemeentelijke monumenten Geldrop

16

16

16

16

16

Reserve I&A

342

187

170

170

170

Reserve Leefbaarheidsfonds

623

623

623

623

623

Reserve Fonds Investering Ruimt. Ontwikkelingen

207

207

207

207

207

Nieuw reserve bovenwijkse voorzieningen

700

700

700

700

700

Reserve Fonds Herstructurering Woongebieden

164

164

164

164

164

Reserve Fonds Verevening Bedrijfsomgevingen

29

29

29

29

29

Dekkingsreserve Bouw vergaderaccommodatie

1.200

1.200

1.140

1.080

1.020

Dekkingsreserve Nutsvoorzieningen centrum Mierlo

188

188

177

166

155

Dekkingsreserve Parkeren Frisstraat - Margrietstraat

13

2

0

0

0

Dekkingsreserve P-Margrietstraat t.h.v. P-Frisostraat

710

678

645

613

580

Dekkingsreserve Dorpsstraat deel Rabo - t.h.v. Plus

234

234

224

215

206

Dekkingsreserve Onderzoek en realisatie kiosk

97

97

90

83

76

Totaal bestemmingsreserves

13.115

11.680

11.486

11.199

10.681

Totaal reserves

45.385

44.004

41.936

41.704

41.241

Voorzieningen

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

Pensioenvoorzieningen wethouders

2.813

2.866

2.915

2.960

3.004

Asbest van het dak

0

0

0

0

0

Totaal voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

2.813

2.866

2.915

2.960

3.004

Voorzieningen onderhoud en egalisatie

Onderhoud wegen

330

330

330

330

330

Onderhoud gebouwen

1.251

1.847

2.257

2.348

2.236

Onderhoud gebouwen onderwijs

140

139

110

110

110

Totaal voorzieningen onderhoud en egalisatie

1.722

2.316

2.697

2.788

2.676

Voorzieningen door derden beklemde middelen

Wonen

4.020

3.947

3.873

3.873

3.873

Egalisatie afvalstoffenheffing

53

52

111

277

482

Egalisatie rioleringen

4.348

4.541

4.969

5.452

6.087

Breedtesport impuls middelen

48

38

28

20

20

Voorziening Aanleg EVZ Goorloop

0

0

0

0

0

Gemeentelijk herplantfonds plantsoenen

2

2

2

2

2

Voorziening Afgesloten complexen grondbedrijf

373

373

373

373

373

Totaal voorzieningen door derden beklemde middelen

8.844

8.952

9.357

9.997

10.837

Totaal voorzieningen

13.379

14.135

14.969

15.745

16.518

Totaal reserves en voorzieningen

58.764

58.138

56.905

57.448

57.758

Voorzieningen die niet worden gepresenteerd in de balans

Dubieuze debiteuren

197

197

197

197

197

Dubieuze debiteuren sociale zaken

1.392

1.392

1.392

1.392

1.392

Dekking verliessaldi grondexploitaties

84

0

0

0

0

Totaal voorzieningen die niet worden gepresenteerd in de balans

1.674

1.590

1.590

1.590

1.590

Totaal reserves en voorzieningen inclusief niet gepresenteerde voorzieningen

60.438

59.728

58.494

59.038

59.348