In deze paragraaf wordt de financiële robuustheid van de gemeente weergegeven. Onder weerstandsvermogen wordt in algemene zin verstaan: de mogelijkheid om tegenvallers op te vangen.

Het weerstandsvermogen gaat in op de relatie tussen:

  • Beschikbare weerstandscapaciteit
    De middelen en mogelijkheden waarover de gemeente beschikt om niet begrote kosten te dekken.
  • Benodigde weerstandscapaciteit

Risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie van de gemeente. Het betreft risico’s die eenmalig onverwacht kunnen optreden en geen normale bedrijfsvoeringsrisico’s zijn.