Reserves en voorzieningen dienen voor de interne financiering van gemeentelijke investeringen. De bespaarde rente over dit vermogen hoeft uiteraard niet uitgekeerd te worden aan externen, maar blijft beschikbaar binnen de gemeentelijke boekhouding.

Tot en met 2016 is de bespaarde rente berekend over het totaal van de reserves en voorzieningen. In de Kadernota 2016-2020 is besloten om bespaarde rente over de reserves te berekenen. Dit wordt ingezet als dekkingsmiddel voor exploitatielasten. Daarnaast wordt alleen bespaarde rente berekend over de voorziening Dekking verliessaldi grondexploitaties, vanwege de waardering tegen netto contante waarde. Het onderscheid in incidentele en structurele rente is vervallen.

Het totaal van de rentelasten en rentebaten en het gebruikte rentepercentage is opgenomen in de paragraaf Financiering.