Inleiding
In deze paragraaf wordt kort toegelicht welke uitgangspunten zijn gebruikt voor de berekeningen in deze meerjarenbegroting. Tevens worden afwijkingen ten opzichte van voorgaande jaren toegelicht.

Indexen
Voor de begroting 2018 en verder zijn de volgende indexen gebruikt. Deze zijn vastgesteld bij de Kadernota 2017-2021 in de raadsvergadering op 10 juli 2017.

Indexcijfers MPB 2018-2021

2018

2019

2020

2021

Loonkostenindex

1,40%

1,40%

1,40%

1,40%

Materiële kostenindex

0,80%

0,80%

0,80%

0,80%

Gewogen kostenontwikkeling

1,10%

1,10%

1,10%

1,10%

Rente
Zoals in de kadernota van vorig jaar is aangegeven is het door de wijzigingen van de commissie BBV niet meer mogelijk om voor alle onderdelen binnen de begroting met eenzelfde rente te rekenen. Voor de meerjarenbegroting 2018-2021 zijn de volgende rentepercentages gebruikt:

Renteschema

%

Bespaarde rente over reserves

3,44%

Bespaarde rente over voorziening verliesgevende complexen bouwgrond

2,00%

Rente grondexploitatie

2,38%

Rente activa

3,00%