Als per jaarschijf van de (meerjaren)begroting de structurele lasten gedekt zijn door structurele baten is er sprake van structureel evenwicht. Hiervoor is het van belang dat uit de begroting duidelijk blijkt welke geraamde baten en lasten structureel van aard zijn en welke incidenteel. Het structureel begrotingssaldo kan alleen bepaald worden door het begrotingssaldo te zuiveren van incidentele baten en lasten. Het overzicht van incidentele baten en lasten is hierbij een belangrijk overzicht.

2018

2019

2020

2021

Omschrijving

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Lasten

Programma 1 Gebiedsgericht werken

Programma 2 Economie en vastgoed

Compensatie maatregelen tijdens reconstructie centrum Geldrop (B2016)

50.000

25.000

Programma 3 Veiligheid en handhaving

Programma 4 Bestuurlijke samenwerking

Programma 5 Sociale zaken en armoedebeleid

Programma 6 Zorg, welzijn en cultuur

Diverse vervangingen sporthal De Weijer (KN2017-2021)

2.000

3.000

Afboeken boekwaarde toplagen kunstgrasvelden
(KN2017-2021)

162.500

162.500

162.500

162.500

Kosten afwaardering boekwaarde Strabrecht College
(KN2016-2020)

1.928.148

Geraamd tekort Sociaal Domein in 2018 (KN2017-2021)

625.000

Onttrekking reserve Wmo (KN2017-2021)

625.000

Programma 7 Jeugdbeleid en onderwijs

Planvoorstellen IHP 2015-2020 (B2018)

20.000

Geraamd tekort Sociaal Domein in 2018 (KN2017-2021)

577.759

Onttrekking reserve Transities (KN2017-2021)

577.759

Programma 8 Democratisch bestuur

Verkiezingen (B2018)

114.750

75.950

0

59.050

Basisregistratie Grootschalige Topografie fase 2 (B2016)

40.000

40.000

Salariscorrectie voormalig wethouder (KN 2016-2020)

-24.625

Leges paspoorten/ID-kaarten (KN 2016-2020)

70.000

Programma 9 Natuur, milieu en duurzaamheid

Extra budget duurzaamheidsbeleid in 2016 t/m 2019 (B2016)

50.000

50.000

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed (B2017)

50.000

50.000

50.000

Duurzaamheid niet gemeentelijke gebouwen (1e TR 2017)

25.000

Legeskorting bij duurzaam bouwen (B2018)

grondexpl.

grondexpl.

grondexpl.

grondexpl.

Programma 10 Bereikbaarheid en verkeer

Programma 11 Bouwen en wonen

De Omgevingswet (KN 2017-2021)

60.000

60.000

Woonvisie (KN 2017-2021)

25.000

Programma 12 Financiën

Opheffen reserve Tijdelijk begrotingstekort (B2016):

- Terugdraaien oorspronkelijke dekking (B2016)

286.301

- Onttrekking reserve Tijdelijk begrotingstekort (B2016)

286.301

Informatiebeleidsplan (KN2016-2020)

155.490

16.505

Onttrekking reserve I&A (KN 2016-2020)

155.490

16.505

Informatiebeleidsplan - aanvullend (KN 2017-2021)

60.000

Ambtsjubilea (B2018)

6.614

13.226

4.657

24.298

Verkeersteller / speedvisor (KN 2017-2021)

7.000

Onttrekking alg. reserve boekwaarde Strabrecht college
(KN 2016-2020)

1.928.148

Post Onvoorzien programma 1 t/m 12 (B2018)

77.500

77.500

77.500

77.500

Onderuitputting kapitaallasten (B2017)

618.093

547.047

369.668

165.113

Totaal

2.332.643

2.341.289

2.491.700

2.500.829

369.668

297.657

165.113

350.348

Incidenteel begrotingssaldo MPB 2018-2021

-8.646

-9.129

72.011

-185.235

Begrotingssaldo MPB 2018-2021

360.407

176.212

629.537

627.424

Structureel begrotingssaldo MPB 2018-2021

369.053

185.341

557.527

812.659

Onderuitputting kapitaallasten
In het bovenstaande overzicht staat bijna onderaan de post "Onderuitputting kapitaallasten". De provincie schrijft hier jaarlijks over in de begrotingscirculaire aan de raad: "Bij het bepalen van het structurele saldo wordt rekening gehouden met de onderuitputting kapitaallasten". Maar wat is de “Onderuitputting kapitaallasten”? Dat laat zich het beste uitleggen aan de hand van het volgende voorbeeld.

Voorbeeld

2018

2019

2020

2021

Investering van € 1.000.000,- (spreiding in jaren)

€ 50.000

€ 350.000

€ 600.000

Kapitaallasten vanaf 2021

€ 100.000

Onderuitputting kapitaallasten

€ 100.000

€ 100.000

€ 100.000

Als je start met investeren in 2018, dan moet je aan kunnen tonen dat je vanaf die tijd de volledige kapitaallast kunt dragen. En dus beoordeelt de provincie de kapitaallast (die in werkelijkheid pas vanaf 2021 start) in de jaren 2018, 2019 en 2020 als structurele last. Dat noemt men de onderuitputting kapitaallasten. Hierdoor daalt het structurele begrotingssaldo en stijgt het incidentele begrotingssaldo.