Voorzieningen
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen. Voorzieningen zijn passief posten op de balans, die een inzicht geven in de voorzienbare lasten in verband met risico’s en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van optreden per balansdatum min of meer onzeker zijn, en die oorzakelijk samenhangen met de periode voorafgaande aan die datum.
Voorzieningen dienen naar beste schatting dekkend te zijn voor de achterliggende verplichtingen of risico's waarvoor ze zijn ingesteld. Toevoegingen moeten daarom gebaseerd zijn op een tijdige opbouw van de voorziening.

Pensioenvoorziening wethouders

Stand 1-1-2018

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2018

2.813.255

175.000

122.643

2.865.612

Op basis van de Wet APPA (Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers) zijn wij als gemeente zelf verantwoordelijk voor de pensioenen van onze (ex-)wethouders. Wij moeten dus zelf zorgen voor een eigen pensioenfonds. Dit houdt in dat wij de opgebouwde pensioenen over de periode dat de politieke ambtsdrager actief was alsmede over de wachtgeldperiode zelf uitbetalen en de daarmee samenhangende risico’s zelf dragen. De hoogte van deze voorziening moet gelijk zijn aan de actuariële berekeningen die door een extern bureau voor ons (en alle andere gemeenten) gemaakt worden.

Voorziening Asbest van het dak

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

0

0

0

0

Deze voorziening zal per 1-1-2018 komen te vervallen.

Voorzieningen onderhoud/egalisatie

Voorziening Onderhoud wegen

Stand 1-1-2018

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2018

330.467

845.323

845.323

330.467

Op basis van een beleidsplan voor het onderhoud van wegen enerzijds en een beleidsplan voor onderhoud van civiele kunstwerken anderzijds vinden stortingen en onttrekkingen binnen deze voorziening plaats.

De toevoegingen bestaan uit de storting in de voorziening Onderhoud wegen (€ 820.073,-) en Onderhoud civiele kunstwerken (€ 25.250,-).

Voorzieningen Onderhoud gebouwen

Stand 1-1-2018

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2018

1.251.156

874.000

278.208

1.846.948

Deze voorziening dient ter dekking van het regulier onderhoud aan gemeentelijke gebouwen. Op basis van het meerjarenonderhoudsplan, dat volgt uit het nieuwe onderhoudssysteem O-prognose, lopen alle stortingen en onttrekkingen voor de panden van gemeente Geldrop-Mierlo via deze onderhoudsvoorziening.

Voorziening Onderhoud gebouwen onderwijs

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

140.064

0

1.000

139.064

Het doel is het bekostigen van (groot)onderhoud aan schoolgebouwen. Per 1 januari 2015 is het buitenonderhoud en de aanpassing van schoolgebouwen de verantwoordelijkheid voor de schoolbesturen. In 2015 zijn nog enkele werkzaamheden uitgevoerd op basis van afspraken die met de schoolbesturen zijn gemaakt. Vanaf 2016 wordt deze voorziening ingezet voor de kosten van buitenonderhoud van gymnastiekgebouwen in het basisonderwijs.

Bij de discussie over reserves en voorzieningen (die op het moment van schrijven nog loopt) stellen wij voor om de jaarlijkse kosten voor het onderhoud aan onderwijsgebouwen structureel op te nemen in de exploitatie en de voorziening te laten vervallen.

Voorzieningen verplichtingen, verliezen en risico's

Voorziening Wonen

Stand 1-1-2018

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2018

4.020.227

0

73.666

3.964.561

De voorziening is destijds gevormd uit de algemene reserve van het voormalig woonbedrijf en van het SRE ontvangen BLS-gelden (BLS = Besluit Locatie gebonden Subsidies). Het geld uit de voorziening moet verplicht worden aangewend in het belang van de volkshuisvesting.

Het saldo binnen deze voorziening wordt volledig aangewend voor de bekostiging van:

  • Startersleningen (€ 2.100.000,-);
  • Duurzaamheidsleningen (€ 480.000,-);
  • Project "Samen Werkt" (tot en met 2020 € 221.000,-; bedrag in 2018: € 73.666,-);
  • Aandachtsontwikkellocaties (€ 600.000,-);
  • Normalisatie woonwagenlocatie Rielseheideweg (€ 40.000,-);
  • Risico-opslagen o.a. als gevolg van niet invorderbare schulden (€ 579.227,-).

Voorzieningen door derden beklemde middelen
Voorziening Egalisatie afvalstoffenheffing

Stand 1-1-2018

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2018

52.751

0

611

52.140

Deze voorziening wordt gebruikt om de geraamde tekorten als gevolg van onderdekking binnen de exploitatie afval op te vangen.

Voorziening Egalisatie rioleringen

Stand 1-1-2018

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2018

4.347.906

192.638

0

4.540.544

Het in 2018 te storten bedrag is bestemd voor toekomstige kosten op basis van het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De kostenprognose wordt jaarlijks geactualiseerd.

Voorziening Breedtesport impuls middelen

Stand 1-1-2018

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2018

48.020

45.000

55.000

38.020

De voorziening is in het verleden gevoed uit de algemene middelen. Ook is hiervoor een rijkssubsidie ontvangen. De pilot JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht) wordt hier mede uit gefinancierd.

Voorziening Aanleg ecologische verbindingszone Goorloop

Stand 1-1-2018

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2018

0

0

0

0

Deze voorziening zal per 1-1-2018 komen te vervallen.

Voorziening Gemeentelijk herplantfonds

Stand 1-1-2018

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2018

2.157

0

0

2.157

Bij het verlenen van een kapvergunning kan herplant opgelegd worden. Soms is het echter niet mogelijk om herplant uit te voeren, omdat bijvoorbeeld de ruimte hiervoor ontbreekt. Hiertoe is in 2014 een gemeentelijk herplantfonds in het leven geroepen. De waarde van de te kappen boom wordt daarbij in het fonds gestort en op een later moment aangewend voor herplanting.

Voorziening Afgesloten complexen grondbedrijf

Stand 1-1-2018

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2018

373.000

0

0

373.000

In het kader van de jaarrekening 2016 is op basis van de nieuwe BBV-regels besloten om een afzonderlijke voorziening voor afgesloten complexen aan te houden. Voor exploitaties die zijn afgesloten, omdat alle uitgeefbare gronden zijn verkocht, worden nog wel middelen gereserveerd om (een laatste deel van) het plangebied woonrijp te maken. Deze zijn in de voorziening afgesloten complexen ondergebracht. Op deze voorziening wordt geen rente bijgeschreven. Deze voorziening wordt afzonderlijk weergegeven op de gemeentelijke balans.

Opmerking
Onderstaande voorzieningen zijn geen onderdeel van de balanspost “voorzieningen” en zijn daarom ook niet opgenomen in bovenstaand overzicht. Deze voorzieningen moeten volgens de voorschriften als correctie op de balansposten “voorraden” en “overige vorderingen” worden verantwoord.

Voorziening Dubieuze debiteuren

Stand 1-1-2018

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2018

197.452

0

0

197.452

Het doel van deze voorziening is het opvangen van oninbare vorderingen. Als een vordering langer dan 360 dagen openstaat wordt deze in ieder geval opgenomen. Als een vordering nog niet deze periode heeft overtroffen, maar het is wel al zeker dat het bedrag naar alle waarschijnlijkheid niet ontvangen gaat worden, dan wordt deze ook al opgenomen.

Voorziening Dubieuze debiteuren sociale zaken

Stand 1-1-2018

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2018

1.392.240

0

0

1.392.240

Het doel van deze voorziening is het opvangen van oninbare vorderingen van onze klanten bij Senzer.
De hoogte van de voorziening is gebaseerd op een I-scan uitgevoerd In 2012.
De regiogemeenten en ook Senzer willen de debiteuren waar deze voorziening betrekking op heeft, onderbrengen bij Senzer.
Op dit moment worden de consequenties voor alle partijen onderzocht. De uitkomsten hiervan kunnen gevolgen hebben voor deze voorziening.

Voorziening Dubieuze debiteuren Wmo

Stand 1-1-2018

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2018

0

0

0

0

Deze voorziening zal per 1-1-2018 komen te vervallen.

Voorziening Dekking verliessaldi grondbedrijf

Stand 1-1-2018

Toevoegingen

Onttrekkingen

Stand 31-12-2018

84.313

1.686

86.000

0

In het kader van de jaarrekening 2016 is op basis van de nieuwe BBV-regels besloten om een afzonderlijke voorziening voor de te verwachten verliezen voor lopende grondexploitaties aan te houden.
Deze voorziening moet voldoende groot zijn om (de contante waarde van) de te verwachte tekorten te kunnen afdekken (in 2018: de Brugstraat voor een bedrag van € 86.000,-). Op de voorziening wordt rente bijgeschreven (€ 1.686,-).
Deze voorziening wordt in mindering gebracht op de voorraad ‘Bouwgronden In Exploitatie’.

Voor prognoses wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.