In de Kadernota 2017-2021 en de rapportage "Actualisatie begroting 2017" hebben wij het volgende meerjarenbeeld geschetst:

2018

2019

2020

2021

Financiële startsituatie (begroting 2017-2020)

353.120

723.482

1.117.841

567.720

Evaluatie kermis

-16.110

-16.110

-16.110

-16.110

1e tussentijdse rapportage 2017

-191.727

-178.989

-191.042

-202.887

Jaarrekening 2016

22.000

22.000

22.000

22.000

Kadernota 2017-2021 (*)

-807.791

-1.375.613

-1.312.144

-1.633.761

Actualisatie begroting 2017 (**)

454.855

682.692

699.889

1.472.967

Basis voor de meerjarenbegroting 2018-2021

-185.653

-142.538

320.434

209.929

- waarvan incidenteel

-214.027

-215.699

-52.378

-291.504

- waarvan structureel

28.374

73.160

372.812

501.433

+/+ is voordeel, -/- is nadeel

Dit overzicht hebben wij als basis gebruikt voor het opstellen van de primaire begroting.

Enkele specificaties van bovenstaande bedragen:

(*) Het bedrag bij "Kadernota 2017-2021" is als volgt opgebouwd:

Besluitvorming d.d. 10 juli 2017

2018

2019

2020

2021

Indexcijfers

125.500

251.000

376.500

502.000

Gemeenschappelijke regelingen

36.712

63.342

73.298

22.437

Financiële gevolgen nieuw beleid

-970.003

-1.689.955

-1.761.942

-2.158.198

Totaal

-807.791

-1.375.613

-1.312.144

-1.633.761

(**) Het bedrag bij "Actualisatie begroting 2017" is als volgt opgebouwd:

Besluitvorming d.d. 25 september 2017

2018

2019

2020

2021

Afzien van projectfinanciering Groot Luchen

-316.000

-316.000

-316.000

-316.000

Stand van zaken bezuinigingen

-59.820

-60.604

-60.604

-60.604

Meicirculaire 2017

830.675

1.059.296

1.076.493

1.849.571

Totaal

454.855

682.692

699.889

1.472.967