In het overzicht van investeringen staan alle investeringen zoals opgenomen in het activiteitenplan van de Kadernota 2017-2021, met uitzondering van de rood gearceerde cijfers. De berekende kapitaallasten wijken af van de kadernota; dit komt door de gewijzigde rekenrente (3,0% in plaats van 2,5%).
De rood gearceerde wijzigingen zijn toegelicht in paragraaf 1.3 bij het onderdeel Beleidsaanpassingen (punt 1).

De afkortingen in de kolom “EN MN” staan voor:

 • EN = investeringen in economisch nut
 • MN = investeringen in maatschappelijk nut

Andere gehanteerde afkortingen zijn:

 • GRP = Gemeentelijk Rioleringsplan (gesloten huishouding)
 • R&T = exploitatie Recreatie & Toerisme (gesloten huishouding)
 • Fonds RO / f-RO = reserve Fonds Investering Ruimtelijke Ordening
 • Res IHP = reserve Onderwijshuisvesting / Integraal Huisvestingsplan
 • 1e turap = 1e tussentijdse rapportage 2017

In de kolom “(Kapitaal)lasten” staan de rente- en afschrijvingskosten die volgen uit de nieuwe investeringen. De kosten zijn structureel van aard, met uitzondering van investeringen met de aanduiding “(I)”.

Raadsbesluit GM 2017-026382 (geamendeerd): in dit overzicht zijn de mutaties op basis van het raadsbesluit verwerkt.

EN MN

Afs. term. (in jr.)

Reeds gevoteerd

Investeringen

Totaal investe-ring

(Kapitaal)lasten

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021

1. Ruimte

Uit activiteitenplan begroting vorig jaar (toen al gevoteerd)

Duurzame maatregelen gemeentelijke gebouwen

EN

20

200.000

50.000

250.000

al verwerkt in de begroting (bestaand beleid)

Herinrichting Pluvierstraat

MN

25

85.000

21.000

170.000

276.000

al verwerkt in de begroting (bestaand beleid)

Herinrichting Stationsomgeving

MN

25

200.000

350.000

550.000

al verwerkt in de begroting (bestaand beleid)

Herinrichting Slachthuisstraat

MN

25

23.000

130.000

153.000

al verwerkt in de begroting (bestaand beleid)

Investeringen aanpassingen SMCC Hofdael

EN

div.

73.500

229.000

112.500

415.000

al verwerkt in de begroting (bestaand beleid)

↘ Kapitaallasten verdisconteerd in huurprijs vanaf 2020

Rioolfonds:

Aanpak wateroverlast

MN

25

75.000

75.000

150.000

al verwerkt in de begroting (bestaand beleid)

Centrumplan Mierlo:

- Dorpsstraat / Vesperstraat

MN

25

25.930

233.700

259.630

al verwerkt in de begroting (bestaand beleid)

Centrumplan Geldrop:

- Kruispunt Johan Peijnenburgweg - Dommeldalseweg

MN

25

56.200

505.800

562.000

al verwerkt in de begroting (bestaand beleid)

- Verbinding p-terreinen achter de kerk - De Meent (extra kapitaallasten)

MN

25

29.600

40.000

344.400

414.000

8.260

8.118

- Herinrichting parkeerterrein Markt (extra kapitaallasten)

MN

25

49.700

611.300

661.000

11.480

11.283

11.086

- Herinrichting parkeerterrein De Meent (extra kapitaallasten)

MN

25

49.900

40.000

561.100

651.000

10.640

10.458

- J. v. Geldropstraat - Hofstraat (extra kapitaallasten)

MN

25

31.600

447.400

479.000

11.410

11.214

11.019

Uit activiteitenplan begroting vorig jaar (toen nog niet gevoteerd)

Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III

MN

25

20.000

180.000

200.000

600

14.000

Kruispunt Mierloseweg - Peijnenburgweg

MN

25

63.000

987.000

1.050.000

1.890

73.500

Rijbaan Santheuvel

MN

25

40.000

360.000

400.000

1.200

28.000

Herinrichting aansluiting Nuenenseweg - Mierloseweg

MN

25

51.000

200.000

700.000

951.000

1.530

7.530

66.570

Diverse vervangingsinvesteringen ≤ € 60.000,- buitendienst (gedeeltelijk I)

EN

div.

215.000

195.000

110.000

7.000

527.000

33.092

63.430

88.076

Rioolfonds:

- Rioolvervangingsprojecten GRP

EN

60

481.360

411.904

372.824

1.064.000

2.330.088

GRP

GRP

GRP

GRP

- Overige rioolonderhoudsinvesteringen

EN

20

284.235

284.235

284.235

491.000

1.343.705

GRP

GRP

GRP

GRP

- Waterportaal investeringen fase 2017-2021 (bijdragen t.l.v. exploitatie)

-

-

116.000

116.000

116.000

116.000

exploitatie

GRP

GRP

GRP

GRP

- Waterportaal aanvullende exploitatiekosten fase 2017-2021

-

-

46.412

46.412

46.412

46.412

exploitatie

GRP

GRP

GRP

GRP

Centrumplan Mierlo:

- Parkeren gemeentehuis

MN

25

154.000

154.000

10.780

10.595

10.410

Centrumplan Geldrop:

- Herinrichting Bezorgershof (extra kapitaallasten)

MN

25

60.300

739.700

800.000

1.809

56.000

- P achter de kerk (extra kapitaallasten)

MN

25

59.500

687.500

747.000

1.785

52.290

- Nieuwendijk (extra kapitaallasten)

MN

25

306.000

306.000

21.420

- Oversteek Mierloseweg (extra kapitaallasten)

MN

25

25.800

244.200

270.000

774

- J. v. Geldropstraat - gedeelte omgeving Heuvel (extra kapitaallasten)

MN

25

22.000

256.000

278.000

660

- Verlichting

MN

25

150.000

150.000

Nieuw conform eerder raadsbesluit of wettelijk verplicht

De omgevingswet (I)

-

-

exploitatie

60.000

60.000

Rijbaan Santheuvel (meerkosten t.o.v. reeds opgevoerde kosten)

MN

25

148.000

835.000

983.000

4.440

4.440

68.810

Krediet multifunctionele vergaderlocatie

EN

15

274.513

274.513

26.536

25.987

25.438

Inrichting multifunctionele vergaderlocatie

EN

15

125.000

125.000

12.083

11.833

11.583

Aanvullend krediet verbouwing gemeentehuis en tijdelijke huisvesting

EN

15

220.000

220.000

21.267

20.827

20.387

Voorbereidingskrediet NIEGG en initiatieven van derden

-

-

exploitatie

150.000

150.000

150.000

150.000

Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (masten)

MN

40

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

185.000

1e turap

1e turap

1e turap

1e turap

Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (armaturen)

MN

20

148.000

148.000

148.000

148.000

148.000

740.000

1e turap

1e turap

1e turap

1e turap

Nieuwe projecten noodzakelijk

Thema Verweven (gedeelte niet activeren)

-

-

150.000

150.000

150.000

150.000

exploitatie

R&T

R&T

R&T

R&T

Thema Verweven (gedeelte activeren)

EN

5

35.000

35.000

35.000

35.000

140.000

R&T

R&T

R&T

R&T

Inkorting stationstunnel fase 2

MN

25

100.000

100.000

200.000

3.000

14.000

13.760

Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind bij Topa-terrein

MN

25

100.000

100.000

7.000

6.880

Extra budget onderhoud centrum Geldrop en Mierlo

-

-

exploitatie

10.000

10.000

10.000

10.000

Woonvisie (I)

-

-

exploitatie

25.000

Aanleg fietspad Vaarleseweg, gedeelte Broekstraat - spoor

MN

25

80.000

80.000

Busstrook zuidelijke rijbaan Laan der Vier Heemskinderen

MN

25

183.000

183.000

12.810

12.590

Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / Gijzenrooiseweg

MN

25

53.000

478.000

531.000

1.590

Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / DAF III

MN

25

73.000

655.000

728.000

2.190

Structurele bijdrage organisatie bereikbaarheidsagenda

-

-

exploitatie

44.000

24.000

24.000

24.000

Meting fijnstof en geluidsoverlast A67

-

-

exploitatie

60.000

Nieuwe projecten gewenst

Reconstructie Bekelaar, komgrens - rotonde Marktstraat

MN

25

100.000

800.000

900.000

3.000

63.000

61.920

Reconstructie Hout West

MN

25

66.000

66.000

4.620

4.541

Reconstructie Ganseboom

MN

25

50.000

50.000

100.000

1.500

7.000

6.880

Verhogen budget kleine verkeersknelpunten

-

-

exploitatie

4.503

4.503

4.503

4.503

By-pass rotonde Dommeldalseweg - Laan der Vier Heemskinderen

MN

25

21.000

194.000

215.000

630

15.050

Fiets- en voetpad tussen stationsplein en Beekweide

MN

25

10.000

100.000

110.000

300

7.700

Legeskorting bij duurzaam bouwen (I)

-

-

100.000

100.000

100.000

100.000

fonds RO

f-RO

f-RO

f-RO

f-RO

2. Maatschappelijke ontwikkeling

Uit activiteitenplan begroting vorig jaar (nog niet gevoteerd)

Vervanging kunstgrastennisbanen tennispark Coevering (3 fases):

- Kunstgrasmatten

EN

10

80.000

50.000

130.000

10.400

10.160

16.420

- Onderbouw

EN

30

20.000

12.500

32.500

1.267

1.247

2.019

Verv. kunstgrasmat en afrastering hockeyveld 1 sportp. Bronzenwei:

- Kunstgrasmat

EN

12

185.000

185.000

20.967

20.504

20.042

- Beregening

EN

15

25.000

25.000

2.417

2.367

2.317

- Veldafrastering

EN

25

30.000

30.000

2.100

2.064

2.028

- Masten

MN

40

28.000

28.000

1.540

1.519

1.498

- Armaturen

MN

20

42.000

42.000

3.360

3.297

3.234

Vervanging kunstgrasvelden en vervanging lichtinstallatie Oudven:

- Toplaag veld 1

EN

12

200.000

200.000

22.667

22.167

- Toplaag veld 2

EN

15

175.000

175.000

16.917

16.567

- Lichtarmaturen veld 1

MN

20

45.000

45.000

3.600

3.532

- Beregening veld 1

EN

25

30.000

30.000

2.100

2.064

- Ballenvangers

EN

25

25.000

25.000

1.750

1.720

Vervanging kunstgras tennisbanen 1 t/m 12 sportpark Bronzenwei

EN

10

42.000

84.000

126.000

5.460

5.334

16.128

Diverse vervangingen sporthal De Weijer (gedeeltelijk I)

EN

div.

14.445

25.000

23.000

62.445

3.600

6.300

4.739

Uitvoeren facelift sportvloer sporthal De Kievit

EN

15

40.000

40.000

3.867

3.787

3.707

Vervanging 2 stuks ballenvangers velden 2 en 7 Sportpark De Kievit

EN

25

12.500

12.500

875

860

845

Planvoorstellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2020

EN

40

732.480

5.674.240

5.674.240

12.080.960

res. IHP

res. IHP

res. IHP

20.000

↘ w.o. Gecombineerde nieuwbouw Dommeldal - Beneden Beekloop

EN

40

140.000

350.000

1.819.494

1.699.494

4.008.988

75.000

75.000

75.000

75.000

Nieuwe projecten noodzakelijk

Realisering digitaal dorpsplein

-

-

exploitatie

30.000

50.000

50.000

50.000

Structureel inzetten buurtregisseur

-

-

exploitatie

50.000

50.000

50.000

50.000

Breedtesport

-

-

exploitatie

45.000

45.000

45.000

45.000

Vervangen toplagen kunstgrasvelden

EN

10

425.000

425.000

425.000

425.000

1.700.000

0

55.250

109.225

161.925

Afboeken boekwaarde toplagen kunstgrasvelden (I)

-

-

exploitatie

162.500

162.500

162.500

162.500

Financiële gevolgen ontwikkelingen sociaal domein

-

-

exploitatie

700.000

700.000

700.000

3. Ondersteuning

Functionaris gegevensbescherming

-

-

exploitatie

61.000

61.000

61.000

61.000

Elektrische lease-dienstauto's Handhaving (meerkosten)

-

-

exploitatie

8.000

8.000

8.000

8.000

Informatiebeleidsplan (I)

-

-

exploitatie

60.000

Structurele verkoopopbrengst HNG vervalt in 2021

-

-

exploitatie

232.726

Totaal

1.084.430

7.385.145

11.433.591

14.900.705

6.032.106

39.186.329

845.003

1.651.224

1.856.384

2.585.381

Toelichting:
De onderstaande toelichting is hetzelfde als opgenomen in de Kadernota 2017-2021, met uitzondering van "Meting fijnstof en geluidsoverlast A67" uit het raadsbesluit GM 2017-026382 (geamendeerd).

1. Ruimte

Uit activiteitenplan begroting vorig jaar (toen al gevoteerd door de raad)

De financiële consequenties van onderstaande investeringen zijn al verwerkt in de begroting. Hierover heeft namelijk al eerder besluitvorming door de raad plaatsgevonden (in de begroting van vorig jaar of eerder). De reden dat deze investeringen in dit activiteitenplan staan is omdat de gevoteerde kredieten (gedeeltelijk) betrekking hebben op 2018 en verder. Zodoende blijft het totale investeringsvolume in de periode 2018-2021 in beeld.

Het gaat hierbij om de volgende investeringen:

 • Duurzame maatregelen gemeentelijke gebouwen [2018]
 • Herinrichting Pluvierstraat [2018 en 2019]
 • Herinrichting Stationsomgeving [2018]
 • Herinrichting Slachthuisstraat [2018]
 • Investeringen aanpassingen SMCC Hofdael [2018 en 2019]
 • Aanpak wateroverlast (GRP) [2018]
 • Dorpsstraat / Vesperstraat (centrumplan Mierlo) [2018]
 • Kruispunt Johan Peijnenburgweg – Dommeldalseweg (centrumplan Geldrop) [2018]
 • Verbinding parkeerterreinen achter de kerk - De Meent (centrumplan Geldrop) [2018 en 2019]
 • Herinrichting parkeerterrein Markt (centrumplan Geldrop) [2018]
 • Herinrichting parkeerterrein De Meent (centrumplan Geldrop) [2018 en 2019]
 • J. v. Geldropstraat – Hofstraat (centrumplan Geldrop) [2018]

Uit activiteitenplan begroting vorig jaar (toen nog niet gevoteerd door de raad)

Vervanging VRI Eindhovenseweg DAF III
Het betreft de vervanging van een VRI aan de Eindhovenseweg ter hoogte van de aansluiting DAF III.

Kruispunt Mierloseweg / Peijnenburgweg
Herinrichting van dit kruispunt is gewenst. Met name doorgaand vrachtverkeer dat vanaf de Peijnenburgweg richting Eindhoven draait, heeft grote moeite om de bocht te maken. Vaak wordt de verhoogde middengeleider gebruikt om de draai te kunnen maken. In de gewenste situatie wordt de bestaande VRI op de Mierloseweg (vanuit de richting Eindhoven) opgeschoven richting Eindhoven en wordt de middengeleider ingekort. Ook de bestaande VRI is verouderd en moet vervangen worden, evenals renovatie van het wegdek.

Rijbaan Santheuvel
Dit project wordt gelijktijdig uitgevoerd met de verbetering van het fietspad Santheuvel. De verbetering van het fietspad wordt bekostigd uit de voorziening Groot Onderhoud Wegen (beheersplan wegen).

Herinrichting aansluiting Nuenenseweg - Mierloseweg
Dit project wordt uitgevoerd naar aanleiding van het bouwplan Tweka. De bijdragen zijn inclusief grondverwerving en VRI.

Diverse vervangingsinvesteringen ≤ € 60.000,- buitendienst
Vervanging van diverse materialen en machines op basis van de jaarlijks terugkomende onderhouds- en vervangingsplanning van de buitendienst:

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

10-VZR-5 inclusief kraan

servicewagen

60.000

06-VZR-6 inclusief kraan

servicewagen

60.000

1-VPB-24 inclusief kraan

servicewagen

60.000

3-VTH-70

groenploeg

45.000

9-VTG-57

groenploeg

45.000

6-VTH-18

groenploeg

45.000

GPS systeem landmeters

30.000

Spuitwagen Rioned WD-RL-42

P 30 HD50 luxe 2001

20.000

Verkeersteller / speedvisor (I)

7.000

Tractor Fendt 206 SA Geldrop

326-21-1045

60.000

Tractor Fendt 206 SA Mierlo

326-21-1047

60.000

Stratos aanhangerstrooier tandem 4

XL92AHW055L001446

35.000

Totaal

215.000

195.000

110.000

7.000

De financiële gevolgen uit bovenstaand overzicht zijn structureel, met uitzondering van investeringen met aanduiding I(ncidenteel). Dit betreft investeringen < € 10.000,-.

Rioolvervangingsprojecten GRP
In het Gemeentelijk RioleringPlan (GRP) is aangegeven welke rioleringen aan vervanging toe zijn. Dit geldt voor zowel de vervangingen in het kader van reconstructies en herinrichtingen als voor gescheiden vervangingen. Het benodigde budget hiervoor wordt jaarlijks opgevoerd en wordt gedekt uit de gesloten exploitatie riolering (dit is dus niet van invloed op het begrotingssaldo).

Overige rioolonderhoudsinvesteringen
Behalve de vrijvervalriolering bestaat het rioolsysteem ook uit drukriolering, gemalen en randvoorzieningen. In deze systemen dienen de elektrische en mechanische delen, bijvoorbeeld pompen, ook te worden onderhouden en/of vervangen. Het benodigde budget hiervoor wordt jaarlijks opgevoerd en wordt gedekt uit het GRP (dus niet van invloed op het begrotingssaldo).

Waterportaal
De bedragen zijn op basis van regionale afspraken.

Centrumplan Mierlo
Dit betreft opgevoerde projecten op basis van het raadsbesluit Centrumplan Mierlo.

Centrumplan Geldrop
Dit betreft opgevoerde projecten op basis van het raadsbesluit Centrumplan Geldrop.
De aanpassing van de verlichting in het Kasteelpark kan vervallen. Een separaat systeem op gronden van derden, in een park dat in de avonden is gesloten, waar we geen verlichting apart wensen voor de fauna, achten we niet noodzakelijk. Daarnaast is er via de openbare weg een prima verlichte verbinding naar het parkeerterrein van het kasteel voor hen die dit parkeerterrein benutten voor langparkeren.

Conform eerder raadsbesluit of wettelijk verplicht

De Omgevingswet
Inwerkingtreding van de Omgevingswet staat gepland in 2019. De Omgevingswet is meer dan alleen een wetswijziging, maar zal naar verwachting een transitie op het ruimtelijk domein tot gevolg hebben. Er moeten nieuwe plannen, verordeningen en beleidsstukken opgesteld of samengevoegd worden. Ook de manier van werken zal veranderen.De raad heeft aangegeven de voortgang wenselijk te achten en wil hier proactief in betrokken zijn. Deze transitie wordt integraal opgepakt binnen de organisatie en in samenspraak met belanghebbenden. Naast dat organisatie breed ambtelijke inzet is voorzien, is het budget in 2018 en 2019 nodig voor externe begeleiding van verschillende werkzaamheden advisering en voorlichting. Ook is budget nodig voor bijscholing en training van personeel.

Rijbaan Santheuvel (meerkosten ten opzichte van reeds opgevoerde kosten)
De reconstructie van de Santheuvel - rijbaan, fietspaden en bomen - zijn op initiatief van de raad opgepakt. In de huidige begroting zijn voor een tweetal jaren bedragen opgenomen voor het reconstrueren van de rijbaan van de Santheuvel. Inmiddels hebben we een beter inzicht gekregen in de mogelijkheden en kosten van de totale reconstructie. Behalve de rijbanen is het ook wenselijk op een tweetal locaties, aansluiting Kerkakkers en kruispunt Heer van Scherpenzeelweg de situaties op te waarderen. Het reconstrueren van de Santheuvel is een complex project. Naast de rijweg vraagt het ook een aanpassing van de bomenstructuur, met name voor de fietspaden. In de kredieten is hiervoor een bedrag gereserveerd.

Krediet multifunctionele vergaderlocatie
In de MPB 2016-2019 is een krediet van € 1.150.000,- voor een multifunctionele vergaderlocatie gevoteerd. De raad heeft via raadsbesluit GM 2016.020691 op 13 maart 2017 besloten voor de bouw van een uitbreiding van de 1e verdieping op het bestaande gemeentehuis, als multifunctionele vergaderlocatie. Op basis van dit besluit dienen deze kosten geactiveerd te worden in de meerjarenbegroting.

Inrichting multifunctionele vergaderlocatie
In Raadsbesluit GM 2016.020691 is op 13 maart 2017 besloten, bij de keuze van een multifunctionele vergaderlocatie, te kiezen voor de bouw van een uitbreiding van de 1e verdieping op het bestaande gemeentehuis (locatie 4). In de Memorie van Toelichting bij het raadsbesluit is aangegeven dat voor de inrichting van deze vergaderlocatie financiële middelen benodigd zijn, te weten € 125.000,-.

Voorbereidingskrediet NIEGG en initiatieven van derden
Conform de nieuwe richtlijnen van het BBV is het verplicht om voorbereidingskosten voor nog niet in exploitatie genomen gronden en te beoordelen initiatieven van derden te activeren onder de immateriële activa. Daarom zal voortaan in de meerjarenbegroting een voorbereidingskrediet voor dergelijke gronden worden aangevraagd, waarbij de feitelijke toedeling naar de individuele projectlocaties gedelegeerd kan worden aan het college.

Diverse vervangingsinvesteringen openbare verlichting (masten en armaturen)
Met ingang van 2017 is het BBV gewijzigd. Investeringen in maatschappelijk nut moeten verplicht worden geactiveerd. Dit heeft gevolgen voor de werkwijze met betrekking tot OVL: voorheen werden vervangingsinvesteringen, niet zijnde herinrichtingen, volledig ten laste gebracht van de exploitatie in het jaar van investeren. Vanaf 2017 worden de kosten uitgesmeerd over afschrijvingstermijnen van 40 jaar (masten) en 20 jaar (armaturen). De meerjarige gevolgen hiervan zijn in de 1e tussentijdse rapportage 2017 doorgerekend. Wij stellen voor om de vervangingsinvesteringen openbare verlichting, net zoals bij rioolvervangingsprojecten, jaarlijks op te nemen in het activiteitenplan van de begroting.

Nieuwe projecten noodzakelijk

Thema Verweven
De ontwikkeling van de beide centra is een belangrijk speerpunt van de gemeente Geldrop-Mierlo. In Geldrop is de uitvoering in volle gang. Het thema Verweven loopt als rode draad en als verbindend element in de herontwikkeling en krijgt inmiddels ook buiten het centrum van Geldrop positie. Via de strategische visie en het centrumplan Geldrop heeft de raad dit thema ook bekrachtigd. Het thema Verweven komt in de volgende fase, het wordt meer en meer gezien als één van de profileringen van de gemeente. De middelen betreffen de verdere borging van Verweven in de komende jaren via diverse uitvoeringsprojecten, uitingen en initiatieven.

Inkorting stationstunnel fase 2
Door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is eerder subsidie toegekend aan verschillende projecten in de omgeving van NS-station Geldrop. Voorwaarde van deze subsidie is het verminderen van de barrièrewerking van het spoor. Hiervoor wordt de onderdoorgang onder het station ingekort. Eind 2016 is de eerste fase van deze inkorting gerealiseerd. Dit project betreft de 2e fase van de inkorting. Wanneer meer duidelijk is over bouwplan De Jonkvrouw worden de gesprekken met ProRail opgestart over de 2e fase van deze inkorting. Naast de subsidie van het Ministerie worden de kosten ook voor 50 % gedragen door Wooninc.

Aanleg fiets- en voetpad Bogardeind bij Topa-terrein
Na overname van het ‘cafetaria Jongen’ (conform eerdere besluitvorming) zijn met de eigenaar van het aangrenzende terrein van Topa plannen ontwikkeld voor nieuwbouw. Hierbij dient een strook verworven/geruild te worden opdat na de realisatie van de bebouwing op het voormalige Topa-terrein het fietspad en het voetpad tegen de plint van het gebouw kunnen worden aangepast. De aanpassing betreft het verleggen van de aanwezige kabels en leidingen naar het nieuwe voetpadgedeelte vanuit de huidige fietsstrook en het asfalteren van de nieuwe fietsstrook. Hiermee kan de herontwikkeling op een gedegen wijze worden afgerond.

Extra budget onderhoud centrum Geldrop en Mierlo
De ontwikkeling van de beide centra zijn door de raad als speerpunt benoemd. De centra van Mierlo en Geldrop worden nu en in de komende jaren op een hoger kwaliteitsniveau ingericht. Het is met de huidige onderhoudsbudgetten niet mogelijk om deze kwaliteit te behouden.

Woonvisie
In december 2014 is er een woonvisie door de raad vastgesteld. Inmiddels is de wijkanalyse gereed en zijn de resultaten van het woningmarktonderzoek in beeld. De huidige woonvisie dient hierop te worden aangepast en voldoet onvoldoende als volkshuisvestelijk kader voor de prestatieafspraken. Met deze nieuwe informatie willen we toe naar een document met een duidelijke haalbare visie op het wonen in Geldrop-Mierlo, die een goede input kan leveren voor de prestatie afspraken en behoefte van type woningen bij (her)ontwikkelingen.

Aanleg fietsstraat Vaarleseweg, gedeelte Broekstraat - spoor
In het Convenant met de buurgemeenten Nuenen en Helmond is opgenomen dat wij de Vaarleseweg op enig moment zullen inrichten als fietsstraat waarmee wordt beoogd het sluipverkeer via deze route zo veel mogelijk te beperken. Deze herinrichting is tevens noodzakelijk als compensatiemaatregel die vanuit Prorail is ingebracht in relatie tot de aanleg van de regionale snelfietsroute Eindhoven-Helmond, parallel aan het spoor. Ten noorden van het spoor is door Helmond enige jaren terug al een fietsstraat op deze route gerealiseerd. In het verlengde daarvan dient de gemeente haar afspraak ook na te komen door de Vaarleseweg eveneens als fietsstraat in te richten. Zo mogelijk wordt de herinrichting gecombineerd met asfaltonderhoud.

Bereikbaarheidsagenda
Eerder is de gemeenteraad betrokken bij de bereikbaarheidsagenda, daarnaast zijn bereikbaarheid en verkeersveiligheid een belangrijk thema. In de bereikbaarheidsagenda zijn maatregelen opgenomen die betrekking hebben op de totale regio (bijvoorbeeld: verbreding van de A67). Daarnaast zijn er ook projecten opgenomen om het onderliggende wegennet te verbeteren op het gebied van bereikbaarheid en veiligheid. Hiervoor staat de betreffende gemeente aan de lat. Binnen Geldrop-Mierlo zijn de onderstaande projecten opgenomen:

Bereikbaarheidsagenda:

Busstrook zuidelijke rijbaan Laan der vier Heemskinderen (wegvak Elzenhof - Kastanjehof);
Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / Gijzenrooiseweg;
Extra voorsorteervak kruispunt Eindhovenseweg / Daf III i.c.m. vervanging VRI;
Structurele gemeentelijke bijdrage (2017-2030) organisatie bereikbaarheidsagenda.

Gemeentelijk fietspadenplan:

Fietspad Aardborstweg - Wolfsberg, na 2021.

Overig:

By-pass rotonde Dommeldalseweg / Laan der vier Heemskinderen;
Recreatieve fietsverbinding Wolfsven - Aardborstweg, na 2021;
Fiets- / voetpad tussen stationsplein en Beekweide (ter hoogte van plan Jonkvrouw).

Meting fijnstof en geluidsoverlast A67
Raadsbesluit GM 2017-026382 (geamendeerd):
In de begroting in 2018 eenmalig een bedrag van € 60.000,- opnemen voor het gedurende 1 jaar monitoren van geluidsoverlast en fijnstof afkomstig van het verkeer op de A67.

Nieuwe projecten gewenst

Reconstructie Bekelaar, komgrens - rotonde Marktstraat
De fietspaden aan de Bekelaar zijn de laatste jaren vernieuwd. Hiervoor is ook de boomstructuur aangepast. Ook is de reconstructie van de weg al eerder opgevoerd. Het betreft het vervangen van de asfaltdeklaag en het in de banden zetten van het weggedeelte tussen de bebouwde komgrens en de rotonde Marktstraat om hier de veiligheid en snelheidsremmende maatregelen te bewerkstelligen.

Reconstructie Hout West
Dit project betreft de reconstructie van de straat Hout West. Omdat de asfaltconstructie geheel moet worden vervangen is, vanwege de omvang, het voorstel om de gehele weg (inclusief openbaar gebied) her in te richten. Op deze wijze willen we het openbare gebied in de straat weer toekomstbestendig inrichten. De insteek is om de bewoners nadrukkelijk te betrekken bij deze herinrichting. Vervanging van een weg (sec asfalt) heeft namelijk een gemiddelde levensduur van 30 tot 40 jaar, met andere woorden: we richten het nu in voor deze periode.

Reconstructie Ganseboom
De bestrating en de trottoirs van de Ganseboom in de wijk Hulst zijn toe aan groot onderhoud. Dit onderhoud is echter zo omvangrijk dat wij voorstellen om de gehele weg (inclusief trottoir en openbaar gebied), opnieuw in te richten. Op deze wijze kunnen wij deze straat weer klaar maken voor de toekomst. De insteek is om de bewoners nadrukkelijk te betrekken bij deze herinrichting, daar deze een levensduur heeft van 30 tot 40 jaar.

Verhogen budget kleine verkeersknelpunten
In het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) zijn bedragen opgenomen voor het vervangen en vernieuwen van onderdelen van het rioolsysteem in Geldrop en Mierlo om dit in optimale conditie te houden. Deze bedragen beperken zich echter tot de werkzaamheden en materialen gericht op de vervanging of vernieuwing van het riool. Om bij rioolvervangingsprojecten ook beperkte bovengrondse aanpassingen (bijvoorbeeld: het aanleggen van een aantal parkeerplaatsen) te kunnen meenemen willen we het budget kleine verkeersknelpunten verhogen van € 30.497,- naar € 35.000,- per jaar.

2. Maatschappelijke ontwikkeling

Vervanging kunstgrastennisbanen tennispark Coevering (3 fases)
In 2015 heeft Kiwa-ISA-Sport de kwaliteit van de banen beoordeeld. Hierbij bleek dat de kwaliteit van de banen nog dermate goed is dat verder uitstel van renovatie verantwoord is. Concreet betekent dit dat de renovatie wordt uitgesteld tot 2018 (banen 1-2-7-8), 2020 (banen 5-6) en 2024 (banen 3-4-9-10-11-12). Er moet rekening worden gehouden met bedragen van € 100.000,- (2018), € 62.500,- (2020) en € 138.000,- (2024).

Vervanging kunstgrasmat en afrasting hockeyveld 1 sportpark Bronzenwei
De huidige grasmat dateert uit 2002 en is gelet op de hierop betrekking hebbende afschrijvingstermijn van 15 jaar in 2017 aan vervanging toe. Het bedrag van € 310.000,- heeft betrekking op een kunstgrasmat (€ 185.000,-), beregening (€ 25.000,-), veldafrastering (€ 30.000,-), masten (€ 28.000,-) en armaturen (€ 42.000,-).

Vervanging kunstgrasvelden en vervanging lichtinstallatie Oudven
De toplaag van veld 1 dateert uit 2004. Rekening houden met een afschrijvingstermijn van 15 jaar betekent dit dat vervanging in 2019 moet plaatsvinden. Veld 2 is in 2004 aangelegd en hiervoor geldt hetzelfde. Het bedrag van € 475.000,- heeft betrekking op het vervangen van de toplaag veld 1 (€ 200.000,-) en veld 2 (€ 175.000,-), armaturen (€ 45.000,-), beregening veld 1 (€ 30.000,-) en ballenvangers (€ 25.000,-).

Vervanging kunstgras tennisbanen 1 t/m 12 sportpark Bronzenwei
Een in 2015 uitgevoerd onderzoek door Kiwa-ISA-Sport wijst uit dat de kwaliteit van de banen nog zo goed is, dat uitstel verantwoord is. Concreet betekent dit dat renovatie uitgesteld kan worden tot 2018 (banen 1 en 2), 2020 (banen 3-4-7-8) en 2024 (banen 5-6-9-10-11-12).

Diverse vervangingen sporthal De Weijer
Het betreft de vervanging van diverse afgeschreven voorzieningen voor zowel onderwijs- als sportdoeleinden.

Uitvoeren facelift sportvloer sporthal De Kievit
De sportvloer begint op plaatsen haarscheurtjes te vertonen waardoor rekening moet worden gehouden met het uitvoeren van een facelift van de vloer. Hierbij dienen ook alle grondvoorzieningen opnieuw gesteld te worden en moet de sportvloer voorzien worden van nieuwe belijning. De huidige sportvloer dateert uit 1993 en had een afschrijvingstermijn van 20 jaar.

Vervanging 2 stuks ballenvangers velden 2 en 7 sportpark De Kievit
Het betreft de vervanging van de ballenvangers op de velden 2 en 7. Zij zijn inmiddels afgeschreven en aan vervanging toe.

Planvoorstellen Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2015-2020
Op 9 mei 2016 is het IHP 2015-2020 behandeld op het raadsplein. De investeringen op basis van het oude IHP zijn hier op aangepast (geen brede school). De planvoorstellen worden gefaseerd uitgevoerd, vandaar de verdeling van het totale investeringsbedrag over meerdere jaren.

Gecombineerde nieuwbouw Dommeldal – Beneden Beekloop
In het IHP 2015-2020 was het planvoorstel “Gecombineerde nieuwbouw basisscholen wijk Skandia” opgenomen. Op 30 mei 2016 heeft de gemeenteraad het IHP 2015-2020 vastgesteld met uitzondering van dit planvoorstel. Het college kreeg de opdracht om met de betrokken schoolbesturen in overleg te gaan voor een meer integrale variant waar mogelijk ook andere maatschappelijke functies ondergebracht kunnen worden. Naar aanleiding hiervan hebben beide schoolbesturen in de Leefkamer van 28 maart 2017 hun visie op onderwijs toegelicht. In de Leefkamer van 30 mei 2017 heeft vervolgens een inhoudelijke discussie plaatsgevonden. Het merendeel van de raad gaf toen aan akkoord te gaan met het gaan uitwerken van het scenario van gecombineerde nieuwbouw waarbij ook aandacht moet zijn voor het onderbrengen van andere maatschappelijke functies. De financiële gevolgen van dit planvoorstel worden meegenomen in deze Kadernota. Om de gecombineerde nieuwbouw mogelijk te maken, zal de dotatie reserve IHP vanaf 2018 tot en met 2044 verhoogd moeten worden van € 25.000,- naar € 100.000,- op jaarbasis.

Realisering Digitaal Dorpsplein
In 2017 is een pilot gestart in de wijk Zesgehuchten waarbij op initiatief van een aantal inwoners een digitaal dorpsplein voor de wijk Zesgehuchten/Genoenhuis is gestart. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de diensten van "Platform.tv". Dit initiatief is inmiddels ondergebracht bij de wijkvereniging "Plein6G" voor de noodzakelijke rechtspersoonlijkheid om de kosten van het platform te kunnen subsidiëren. Door de wijkvereniging Akert is als tweede "wijk" in Geldrop een platform gestart. Het initiatief voor het oprichten van een platform komt uit de wijk zelf. Het streven is er op gericht om in 2019 Geldrop-Mierlo, verdeeld in 7 wijken, volledig aangesloten te hebben.

Structureel inzetten buurtregisseur
Bij de bespreking van de begroting 2016 heeft de gemeenteraad bij amendement voor de duur van twee jaar extra middelen beschikbaar gesteld, voor de inzet van extra uren buurtregisseur. Sinds 2016 worden deze uren ingezet en zien wij hiervan een positief resultaat. Daarom willen wij deze uren graag structureel maken.

Breedtesport
Vanuit de landelijke overheid hebben gemeenten in het verleden middelen ontvangen in het kader van de breedtesport impuls. Vanuit deze middelen zijn een aantal projecten gestart, met als doel talentontwikkeling. Deze projecten hebben een positief resultaat en willen we dan ook graag structureel inzetten. Het gaat dan om Sjors Sportief/Creatief en Braakhuizen United. Bovendien zijn we nu aan het bekijken of we Max Vitaal een meer structureel karakter kunnen geven. Daarnaast zijn we nu drie jaar JOGG gemeente. De eerste resultaten zijn positief en om deze resultaten te kunnen bestendigen, willen we in de toekomst graag JOGG gemeente blijven.

Vervangen toplagen kunstgrasvelden
Op 10 april 2017 heeft de raad besloten om gefaseerd de toplagen van de kunstgrasvelden te gaan vervangen als gevolg van de aanwezigheid van rubbergranulaat in onze kunstgrasvelden. Hiervoor wordt een periode van vier jaar uitgetrokken. Wij hebben in voorbereiding op de besluitvorming indicatieve bedragen opgevraagd bij aanbieders. Aan de hand van deze bedragen zijn de volgende posten opgenomen. Het betreft naar verwachting een investering van circa € 1,7 miljoen gespreid over een periode van vier jaar.

Afboeken boekwaarde toplagen kunstgrasvelden
Aan de hand van de boekwaarde van de toplagen van de kunstgrasvelden op 1 januari 2017 hebben wij de afboeking per jaar bepaald. Het betreft een totaalbedrag van € 650.000,-. Dit wordt verdeeld over een periode van vier jaar.

Financiële gevolgen ontwikkelingen sociaal domein
Bij aanvang van de transities in het sociaal domein in 2015 is het uitgangspunt gehanteerd dat we budgettair neutraal begroten. De middelen die wij van het Rijk, via het deelfonds sociaal domein, ontvangen worden ook als lasten in de begroting opgenomen. Nu wij 2015 en 2016 hebben afgesloten voorzien we een structureel tekort binnen het sociaal domein. De tekorten in de komende jaren kunnen slechts incidenteel worden opgevangen door de reserve Transities. Daarnaast is de voorgenomen overheveling per 2018 van de uitkering deelfonds Sociaal Domein naar de algemene uitkering gemeentefonds uitgesteld. Verwacht wordt dat dit niet eerder dan met ingang van 2019 kan plaatsvinden. Daarom is in het activiteitenplan vanaf 2019 structureel rekening gehouden met de financiële gevolgen van de ontwikkelingen in het sociaal domein. Bij veel gemeenten in het land is de trend van tekorten op het sociaal domein te zien. Dit wordt dan ook in samenwerking met andere gemeenten in de regio landelijk onder de aandacht gebracht. Daarnaast houden we de landelijke ontwikkelingen op dit vlak goed in de gaten.

3. Ondersteuning

Functionaris gegevensbescherming
Per 25 mei 2018 is de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing (hierna Avg). Dat betekent dat er vanaf die datum nog maar één ‘privacywet’ geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens geldt dan niet meer. De nieuwe wet zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacyrechten van burgers, meer verantwoordelijkheden voor organisaties die persoonsgegevens verwerken en steviger bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders. Er zijn in onze organisatie al een aantal belangrijke stappen gezet om te voldoen aan de wet- en regelgeving. Door de groeiende aandacht voor de bescherming van persoonsgegevens en de komst van de Avg is de urgentie om in control te komen enorm toegenomen. De toegenomen financiële, juridische risico’s en imago risico’s, versterkt door de Avg, maken het noodzakelijk om het proces in een hogere versnelling te zetten. Wij zijn ons hier terdege van bewust en handelen daar ook naar. Het proces en de eisen van de Avg brengen kosten met zich mee die wij bij de begrotingsbehandeling inzichtelijk willen hebben. Eén van de eisen die de Avg bijvoorbeeld stelt aan overheden is het aanwijzen van een functionaris voor gegevensbescherming. Dit brengt een noodzakelijke uitbreiding van de personele capaciteit met zich mee. De Avg staat ons toe hierin samen te werken met andere overheidsorganisaties. Wij gaan die samenwerking ook zoeken met de gemeenten Nuenen en Son en Breugel en de Dienst Dommelvallei, onder andere om de kosten te beperken. De inschatting is dat er voor de vier organisaties samen 1,5 fte nodig is. De kosten worden naar rato verdeeld.

Elektrische dienstauto’s handhaving (meerkosten)
De drie leasewagens voor cluster Handhaving moeten in het 4e kwartaal dit jaar opnieuw worden aanbesteed. In het kader van duurzame gemeente wordt er voor elektrische auto’s gekozen.
Daarmee dragen wij namelijk bij aan een gunstig effect op de luchtkwaliteit, geluidsoverlast en het klimaat. Elektrische auto's stoten aanzienlijk minder schadelijke stoffen uit, waardoor het bijdraagt aan een beter klimaat.
De leasekosten van elektrische en dus duurzamere auto’s zijn wel hoger dan de leasekosten van conventionele dienstauto’s. De huidige leasekosten van de 3 dienstauto’s bedraagt € 540,- per maand. Rekening houdend met een looptijd van 60 maanden komt dit neer op een totale leasekostenpost van € 32.400,-. Dat is exclusief brandstof. De brandstofkosten bedragen voor 60 maanden ongeveer € 15.000,-. Daarmee komt het totaal voor 60 maanden op € 47.400,-. Voor de komende leaseperiode van 60 maanden is € 50.835,- begroot.
De leasekosten van 3 elektrische auto’s bedraagt indicatief € 1.500,- per maand. Rekening houdend met een looptijd van 60 maanden komt dit neer op een totale leasekostenpost van € 90.000,-. Dat is exclusief elektriciteit. De elektriciteitskosten bedragen voor 60 maanden € 7.200,-. Daarmee komt het totaal voor 60 maanden op € 97.200,-. In totaal dus € 46.635,- aan meerkosten ten opzichte van de begroting. Er is € 6.000,- beschikbaar vanuit het budget ‘verduurzamen’. Dat komt dus neer op een extra benodigd budget van circa € 40.000,- voor de totale leaseperiode van 60 maanden, wat neer komt op structureel € 8.000,- aan extra budget per jaar.

Informatiebeleidsplan
De afgelopen jaren is er steeds onderuitputting geweest op de budgetten voor het Informatiebeleidsplan (IBP). Vanaf de jaarschijf 2017 is de begroting van het IBP gebaseerd op ervaringscijfers uit het verleden. Dit in tegenstelling tot het vertalen van alle wensen en ambities die de 4 Dommelvallei organisaties hebben naar benodigd budget. Gebleken is dat in de praktijk deze ambities nooit allemaal gerealiseerd worden. Uitgangspunt blijft dat zo veel mogelijk projecten met de 4 organisaties samen worden uitgevoerd.
Voor de realisatie van IBP projecten binnen onze organisatie is het noodzakelijk dat we vooraf bepalen of een project intern getrokken wordt of dat daar inhuur voor nodig is. Daarnaast vragen deze projecten ook een inzet van de medewerkers van onze gemeente. Voor de begroting 2018 wordt een bedrag van € 60.000,- voorgesteld. Voor de uitvoering van projecten worden projectvoorstellen ingediend. Projecten die op de planning staan voor 2018 zijn de doorontwikkeling van de geo-informatie, de invoering van de Omgevingswet en de aanschaf van software voor de digitalisering van burgerzaken. Eind 2017 wordt de projectenkalender 2018 geactualiseerd.

Structurele verkoopopbrengst Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten vervalt in 2021
Per 1 januari 1996 zijn alle aandelen van het Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG) verkocht aan NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De koopprijs is in 1996 in totaliteit in deposito gestort bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en wordt jaarlijks uitbetaald aan de deelnemende gemeenten naar rato van hun aandeel in de verkoopprijs. Voor de gemeente Geldrop-Mierlo gaat het om een bedrag van € 232.726,- per jaar. Dit bedrag valt jaarlijks vrij ten gunste van de exploitatie als dekkingsmiddel. De laatste betaling van de BNG is echter in september 2020. Na 2020 ontstaat er een structureel nadeel in de begroting van € 232.726,-.