EMU-saldo
De EMU-tekortruimte voor de decentrale overheden in 2017 is vastgesteld op -/- 0,3% BBP. Deze ruimte is niet meer nader verdeeld over gemeenten, provincies en waterschappen, met het gevolg dat er geen formeel vastgestelde referentiewaarden op het niveau van individuele provincies, gemeenten en waterschappen zijn.

De individuele overheden (gemeenten, provincies en waterschappen) verstrekken onderstaande gegevens jaarlijks aan het CBS. Indien hieruit blijkt dat op macroniveau het EMU-saldo overschreden wordt, zullen de gemeenten, provincies en waterschappen hierover worden geïnformeerd.

Met het hieronder opgenomen EMU-overzicht wordt inzage gegeven in de geldstromen op kasbasis binnen de begroting.

Omschrijving

2017

2018

2019

1

Exploitatiesaldo voor toevoegingen c.q. onttrekkingen uit reserves

1.856

1.021

1.892

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

3.305

3.033

5.154

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

2.003

2.132

2.427

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

-9.493

-7.953

-10.961

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4

0

0

0

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

1.213

545

0

7

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw- en woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)

0

0

0

8

Baten bouwgrondexploitatie: baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord

6.293

10.158

9.114

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

-2.474

-1.376

-1.812

10

Lasten i.v.m. transacties derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

0

0

0

11

Verkoop effecten - zodra er effecten worden verkocht:
Wat is de verwachte boekwinst op de exploitatie?

0

0

0

EMU-saldo

2.705

7.559

5.814