De toelichting op het overzicht van baten en lasten bestaat uit drie onderdelen, namelijk het analyse overzicht van baten en lasten, het overzicht van de geraamde incidentele baten en lasten en het overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

In het analyse overzicht worden de verschillen toegelicht tussen het saldo van de baten en lasten in het jaar 2018 van deze begroting (= 2018 nieuw) en het jaar 2018 van de meerjarenbegroting 2017-2020 (= 2018 oud).

Vanwege wijzigingen in het BBV worden salariskosten vanaf 2017 zoveel mogelijk direct toebedeeld aan taakvelden. De overhead blijft staan op het taakveld Overhead en wordt niet toebedeeld aan taakvelden, behalve bij het taakveld Grondexploitatie en investeringen. Dit gebeurt intracomptabel.
Daarnaast wordt de overhead extracomptabel toebedeeld aan de taakvelden Afval, Riolering, Economische promotie en aan leges.

Gehanteerde afkortingen in deze paragraaf:

  • TR = tussentijdse rapportage
  • KN = kadernota
  • B = begroting
  • P = programma