Portefeuillehouder(s)mevr. R.G.B. Hoekman-Sulman

Lasten en baten

bedragen × € 1.000

Baten

€ 568,91

0,6%

Lasten

€ 3.934,78

3,9%

Relevante beleidsnota’s

Relevante beleidsnota's

Naam

Periode

Vastgesteld in de raad

Planning vaststelling nieuw beleidsplan

Harmonisatievoorstel openbare verlichting

N.v.t.

13-sept-10

N.v.t.

Fietspadenplan

N.v.t.

13-sep-10

N.v.t.

Kadervoorstel Parkeren

N.v.t.

25-jun-12

N.v.t.

Discussienota bereikbaarheidsvisie (ontsluitingsvisie)

N.v.t.

18-feb-13

N.v.t.

Aanvullend lokaal openbaar vervoer

N.v.t.

3-jun-13

21-mrt-16

Herijking gemeentelijk beleid Duurzaam Veilig

N.v.t.

3-jun-13

N.v.t.

Beheerplan wegen

2014-2017

20-jan-14

medio 2017

Bereikbaarheidsagenda

2017-2030

31-okt-16

n.v.t.

Beheerplan Civieltechnische Kunstwerken

2017-2021

31-okt 16

2021