Nr.

Programma(nr.)

Naam

Indicator 2018

Eenheid

14.

02. Economie en vastgoed

Functiemenging

44,6

%

15.

02. Economie en vastgoed

Bruto gemeentelijk product (verwacht/gemeten)

118

index

16.

02. Economie en vastgoed

Vestigingen

128,3

per 1.000 inw.
15-64 jaar

6.

03. Veiligheid en handhaving

Verwijzingen Halt

133,7

per 10.000 inw.

7.

03. Veiligheid en handhaving

Harde kern jongeren

1,8

per 10.000 inw.

8.

03. Veiligheid en handhaving

Winkeldiefstal per 1.000 inwoners

0,9

aantal per 1.000 inwoners

9.

03. Veiligheid en handhaving

Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

3,5

aantal per 1.000 inwoners

10.

03. Veiligheid en handhaving

Diefstal uit woning per 1.000 inwoners

2,8

aantal per 1.000 inwoners

11.

03. Veiligheid en handhaving

Vernieling en beschadiging per 1.000 inwoners

6,3

aantal per 1.000 inwoners

21.

05. Sociale zaken en armoedebeleid

Banen

565

per 1.000 inw.
15-64 jaar

22.

05. Sociale zaken en armoedebeleid

Jongeren met delict voor rechter

1,25

%

23.

05. Sociale zaken en armoedebeleid

% kinderen in uitkeringsgezin

5,63

%

24.

05. Sociale zaken en armoedebeleid

Netto arbeidsparticipatie

65,9

%

26.

05. Sociale zaken en armoedebeleid

% werkloze jongeren

2,04

%

27.

05. Sociale zaken en armoedebeleid

Bijstandsuitkeringen

30,8

per 1.000 inw.
18 jaar e.o.

28.

05. Sociale zaken en armoedebeleid

Lopende re-integratievoorzieningen

13,8

per 1.000 inw. 15-65 jaar

20.

06. Zorg, welzijn en cultuur

Niet-sporters

gegevens niet beschik-baar

%

29.

06. Zorg, welzijn en cultuur

Jongeren met jeugdhulp

12,3

% van alle jongeren tot
18 jaar

30.

06. Zorg, welzijn en cultuur

Jongeren met jeugdreclassering

0,5

%

31.

06. Zorg, welzijn en cultuur

Jongeren met jeugdbescherming

0,9

%

32.

06. Zorg, welzijn en cultuur

Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

gegevens niet beschik-baar

per 10.000 inw.

17.

07. Jeugdbeleid en onderwijs

Absoluut verzuim

1,22

per 1.000 inw. van 5-18 jr.

18.

07. Jeugdbeleid en onderwijs

Relatief verzuim

6,94

per 1.000 inw. van 5-18 jr.

19.

07. Jeugdbeleid en onderwijs

Voortijdige schoolverlaters totaal
(VO + MBO) %

gegevens niet beschik-baar

%

25.

07. Jeugdbeleid en onderwijs

% achterstandsleerlingen

gegevens niet beschik-baar

%

1.

08. Democratisch bestuur

Formatie

4,97

fte per 1.000 inwoners

2.

08. Democratisch bestuur

Bezetting

4,85

fte per 1.000 inwoners

3.

08. Democratisch bestuur

Apparaatskosten

€ 562,47

kosten per inwoner in euro

4.

08. Democratisch bestuur

Externe inhuur

2,46%

kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

5.

08. Democratisch bestuur

Overhead

9,92%

% van totale lasten

33.

09. Natuur, milieu en duurzaamheid

Huishoudelijk restafval

117

kg per inwoner

34.

09. Natuur, milieu en duurzaamheid

Hernieuwbare elektriciteit

1,3

%

12.

10. Bereikbaarheid en verkeer

Ziekenhuisopname n.a.v. verkeersongeval met een motorvoertuig

9

%

13.

10. Bereikbaarheid en verkeer

Ziekenhuisopname n.a.v. vervoersongeval met een fietser

13

%

36.

11. Bouwen en wonen

Nieuwbouw woningen

3

aantal per 1.000 woningen

37.

11. Bouwen en wonen

Demografische druk

75,3

%

35.

12. Financiën en belastingen

WOZ-waarde woningen

224

x 1.000 euro

38.

12. Financiën en belastingen

Woonlasten meerpersoonshuishouden

617

euro

39.

12. Financiën en belastingen

Woonlasten éénpersoonshuishouden

508

euro

Gegevens van www.waarstaatjegemeente.nl van 15 augustus 2017.