Het proces van kadernota naar begroting bestaat uit drie fasen.

Januari - juli 2017
Terwijl de eerste maanden van het kalenderjaar in het teken stonden van de jaarrekening 2016, is er in april en mei gewerkt aan de 1e tussentijdse rapportage 2017 en de Kadernota 2017-2021.
De 1e tussentijdse rapportage is besproken in de Algemene Kamer van 31 mei en vastgesteld in de Raadskamer van 15 juni. De kadernota is besproken in de Algemene Kamer van 28 juni en (op onderdelen) vastgesteld in de Raadskamers van 10 juli en 25 september.
In de 1e tussentijdse rapportage 2017 zijn de eerste drie maanden van 2017 financieel in beeld gebracht. De structurele doorwerking van budgetafwijkingen die hieruit naar voren kwamen is meegenomen in de kadernota. Hierin zijn ook de kaders voor een sluitende meerjarenbegroting aangegeven, evenals de effecten van de meicirculaire.
Vanaf volgend jaar richt de kadernota zich overigens alleen op het toekomstige beleid. Voorstellen - na de 1e tussentijdse rapportage - die hun oorsprong vinden in het lopende boekjaar worden aan de raad voorgelegd via een aparte rapportage. Deze voorstellen maken voortaan geen onderdeel meer uit van de kadernota.

Juli - november 2017
Vervolgens is de kadernota vertaald naar de op te stellen meerjarenbegroting 2018-2021. Deze uitwerking behelst onder meer het doorvoeren van de besluiten en uitgangspunten uit de kadernota en het gedetailleerde rekenwerk bij de vele staten, zoals de inzet van personeel, reserves en voorzieningen, kapitaallasten en renteberekeningen. De aanpassingen die daaruit voortvloeien hebben wij verwerkt in de primaire begroting.
Bij de kadernota is een structureel sluitende begroting voor alle jaren gepresenteerd. Na doorrekening van de autonome ontwikkelingen en de beleidsaanpassingen in het voorliggende boekwerk is de begroting nog steeds structureel sluitend in meerjarenperspectief (zie: paragraaf 1.3 bij "Saldo meerjarenbegroting 2018-2021"). De vaststelling van de meerjarenbegroting 2018-2021 vindt plaats op 6 november 2017.

September - december 2017
In deze periode is gestart met het opstellen van de 2e tussentijdse rapportage 2017. Hierin zijn de eerste acht maanden van 2017 financieel in beeld gebracht en de financiële gevolgen verwerkt van de septembercirculaire 2017. De raad heeft de 2e tussentijdse rapportage op 5 oktober ontvangen. De behandeling hiervan vindt plaats in de Algemene Kamer van 1 november, zodat de raad vóór de begrotingsbehandeling kennis heeft kunnen nemen van de budgetafwijkingen die hieruit naar voren komen. De structurele doorwerking van budgetafwijkingen die hieruit naar voren komen zijn vermeld in deze begroting (zie: onderaan paragraaf 1.3 bij "Saldo meerjarenbegroting 2018-2021"). Met de 2e tussentijdse rapportage zijn gelijktijdig de voorbereidingen gestart voor de jaarrekening 2017.