Algemeen
In deze toelichting richten wij ons hoofdzakelijk op de vermogensmutaties die betrekking hebben op 2018 en wordt toegelicht waarvoor de reserves bedoeld zijn.

Parallel aan het begrotingsproces van dit jaar loopt ook de bespreking van het discussiestuk Reserves en voorzieningen. Een werkgroep, hoofdzakelijk bestaande uit raadsleden van diverse fracties, beoordeelt de bestaande afspraken over reserves en voorzieningen en het nut en de noodzaak van alle reserves en voorzieningen afzonderlijk. Dit resulteert in een geactualiseerde nota Reserves en voorzieningen, die in het najaar 2017 ter besluitvorming aan de raad wordt voorgelegd.
In de werkgroep is afgesproken dat de besluiten en maatregelen die hieruit voortkomen weliswaar ingaan per 1 januari 2018, maar dat in het boekwerk van de meerjarenbegroting 2018-2021 wordt uitgegaan van de huidige situatie.

Reserves
De reserves vallen uiteen in algemene reserves, bestemmingsreserves en dekkingsreserves. Algemene reserves fungeren als buffer voor het opvangen van verliezen van algemene aard. Bestemmingsreserves zijn gevormd voor een specifiek doel. Tevens dienen bestemmingsreserves om ongewenste schommelingen op te vangen in de tarieven die aan derden in rekening worden gebracht. Dekkingsreserves zijn bedoeld ter dekking van afschrijvingskosten van investeringen.

Algemene reserves

Algemene reserve

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

6.359.100

0

365.826

5.993.273

Deze reserve heeft als doel het opvangen van eventuele jaarrekeningtekorten of andere financiële tegenvallers. Daarnaast fungeert de reserve als algemeen weerstandsvermogen van de gemeente. Voor deze reserve is een bodem afgesproken van € 3,5 miljoen.

De afdracht van vennootschapsbelasting staat geraamd op het gelijknamige taakveld, vooralsnog voor een bedrag van € 350.000,-. Dit is een geschat bedrag. De precieze omvang van deze afdracht is nog niet te bepalen. Ter dekking van deze kosten is een even hoge onttrekking uit de reserve opgenomen. De afdracht vennootschapsbelasting is dus budgettair neutraal verwerkt in deze begroting.
De overige onttrekking van € 15.826,- heeft betrekking op begrote kosten van tijdelijk huisvesting.

Inkomensreserve

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

6.000.000

0

0

6.000.000

Deze reserve heeft als doel zorg te dragen voor een vaste rentebaat voor de exploitatie. Door voor deze reserve een vast minimum te hanteren (€ 6.000.000,-) is in ieder geval sprake van een structureel dekkingsmiddel.

Algemene reserve grondexploitaties

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

19.910.604

0

0

20.330.886

Het doel van deze reserve is:

 • buffer voor conjuncturele risico’s (zoals vertragingen in gronduitgifte, grondprijsaanpassingen door economische malaise, etc.);
 • buffer voor exploitatierisico’s c.q. andere tegenvallers in de grondexploitatie;
 • dekkingsmiddel voor nieuwe verliesgevende herstructurering c.q. ruimte om tekorten op nieuwe plannen te financieren;
 • voeding van de voorziening Dekking verliessaldi grondbedrijf.

Voor prognoses wordt verwezen naar de paragraaf Grondbeleid.

Bestemmingsreserves

Reserve Dorpsgezicht ’t Broek

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

50.000

0

0

50.000

Het doel van deze reserve is de instandhouding en versterking van de cultuurhistorische waarden in het Beschermd Dorpsgezicht 't Broek in Mierlo. Het maximum van deze reserve is vastgesteld op € 50.000,-.

Reserve Uitwerking strategische visie

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

104.686

0

104.686

De reserve is bedoeld voor kosten die te maken hebben met de strategische visie.

Reserve Fonds Bovenwijkse voorzieningen (oud)

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

0

0

0

0

Het volledige saldo in dit fonds is belast met claims ten behoeve van de centrumplannen van Mierlo en Geldrop. Hiervoor zijn inmiddels dekkingsreserves aangemaakt.

Reserve Personeel en organisatie

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

205.562

5.562

0

211.124

Het doel van deze reserve is om onvoorziene problemen in de gemeentelijke bedrijfsvoering op te vangen. Hierbij wordt met name gedacht aan problemen met de personele bezetting (bijvoorbeeld onderbezetting door ziekte e.d.).

De toevoeging heeft betrekking op een eenmaal in de 5 jaar te houden (organisatiebrede) teambuildingsdag (€ 5.562,-).

Reserve Onderwijshuisvesting / IHP

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

4.802.780

728.093

522.583

5.008.290

Het doel is de toekomstige huisvestingsplannen onderwijs realiseerbaar maken. Sinds 2013 worden ook de kapitaallasten van de investering in basisschool/gymlokaal Ganzebloem ten laste van deze reserve gebracht. De toevoeging is de dotatie overeenkomstig begroting 2018, de onttrekking heeft betrekking op de kapitaallasten in 2018. Ook de kapitaallasten van de nieuwe investeringen voor de nieuwbouw Strabrecht College en nieuwbouw basisscholen wijk Skandia komen ten laste van deze reserve.

Reserve WWB-inkomensdeel

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

567.339

0

0

567.339

Het doel van deze reserve is het egaliseren van de kosten van de BUIG-uitkeringen (BUIG = gebundelde uitkering). De gemeente ontvangt een gebundelde uitkering om daarmee uitkeringen in het kader van de Participatiewet te financieren.

Reserve Wmo

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

625.000

0

625.000

0

Deze reserve wordt ingezet om het geraamde tekort binnen het Sociaal Domein in 2018 te dekken.

Reserve Transities

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

577.759

0

577.759

0

Deze reserve wordt ingezet om het geraamde tekort binnen het Sociaal Domein in 2018 te dekken.

Verkoopopbrengst Hypotheekfonds Noord-Brabantse Gemeenten (HNG)

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

606.223

0

187.682

418.541

Per 1 januari 1996 zijn alle aandelen van het HNG verkocht aan NV Bouwfonds Nederlandse Gemeenten. De koopprijs is in 1996 in totaliteit in deposito gestort bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) en wordt jaarlijks uitbetaald aan de deelnemende gemeenten naar rato van hun aandeel in de verkoopprijs. Dit bedrag valt jaarlijks vrij ten gunst van de exploitatie als dekkingsmiddel.

Reserve Geoormerkte gelden gemeentefonds

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

520.489

0

0

520.489

Via het ministerie van Binnenlandse Zaken ontvangen wij de algemene uitkeringen uit het gemeentefonds. Deze door de gemeente te ontvangen gelden zijn vrij besteedbaar. Dit laatste neemt echter niet weg dat de gemeenten wel geacht worden om met deze gelden bepaalde zaken te realiseren. De gemeenteraad kan er dus voor kiezen om bepaalde gelden te oormerken.
Deze reserve is ingesteld, omdat het in de praktijk voorkomt dat wij in enig jaar éénmalige gelden ontvangen die wij willen oormerken, maar wij er niet in slagen om deze gelden nog hetzelfde jaar voor het beoogde doel in te zetten.

Het saldo bedraagt op dit moment € 520.489,-. Het gaat hierbij om de volgende geoormerkte gelden:

 • Invoeringskosten WABO 2008 en 2009 (€ 130.893,-);
 • Gelden combinatiefuncties 2011 (€ 65.888,-);
 • Gelden combinatiefuncties 2012 (€ 12.760,-);
 • AWBZ 2012 (€ 92.784,-);
 • Jeugdzorg 2012 (€ 24.279,-);
 • AWBZ 2013 (€ 68.850,-);
 • Transitiekosten RUD 2012 (€ 39.500,-);
 • Armoedebestrijding 2013 (€ 31.000,-);
 • Invoeringsgelden transities 2014 (€ 54.535,-).

Bij de discussie over reserves en voorzieningen (die op het moment van schrijven nog loopt) is voorgesteld om de bovenstaande gelden vrij te laten vallen. In principe is het nooit de bedoeling geweest om lang dan 2 jaar het geld voor een bepaald doel in deze reserve beschikbaar te houden.

Reserve Investeringen speeltuin De Viking

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

87.228

0

0

87.228

Het doel van deze reserve is om op basis van een door het bestuur van Stichting Speeltuin De Viking ingediend investeringsplan investeringen en onderhoudswerkzaamheden te kunnen uitvoeren aan speeltuin De Viking.

Reserve Hondenbeleid

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

150.791

0

20.885

129.906

Het betreft een egalisatierekening voor zowel kosten als opbrengsten met als doel forse afwijkingen in de tariefstelling te voorkomen. Op deze wijze wordt er voor gezorgd dat alle gelden die worden ontvangen via de hondenbelasting ingezet worden voor de uitvoering van hondenbeleid.
De begrote onttrekking betreft het nadeel op de gesloten exploitatie Hondenbeleid in 2018.

Reserve Gemeentelijke huisvesting

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

0

0

0

0

Deze reserve zal per 1-1-2018 komen te vervallen.

Reserve Recreatie en Toerisme

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

279.616

0

36.691

242.925

Sinds 2013 is de exploitatie Recreatie en Toerisme ondergebracht in een ‘gesloten exploitatie’. Dit betekent dat de directe en indirecte kosten voor recreatie en toerisme worden betaald uit de toeristenbelasting. Indien deze kosten in enig jaar lager zijn dan de opbrengsten, wordt het voordeel gestort in de reserve Recreatie en Toerisme. Indien - zoals nu - de kosten in enig jaar hoger zijn dan de opbrengsten, wordt het nadeel onttrokken aan de reserve Recreatie en Toerisme (in 2018: € 36.691,-). Zo heeft de exploitatie een zelfvoorzienend karakter.
De reserve wordt ingezet voor nieuwe initiatieven die veelal komen vanuit de werkgroep Recreatie & Toerisme. Deze werkgroep bestaat uit 12 ondernemers uit de sector en de regisseur Recreatie & Toerisme. De werkgroep heeft op 29 mei 2017 de gemeenteraad geïnformeerd over de samenstelling van deze werkgroep, waar zij voor staat, wat zij al bereikt heeft en hoe haar toekomstplannen er uit zien. Er is ook een globale financiële doorkijk gegeven van welke uitgaven uit de reserve Recreatie en Toerisme nodig zijn en hiervoor worden aparte raadsvoorstellen ingediend.
Veel van deze initiatieven die nu worden uitgewerkt hebben het thema "Weven & Verweven". De belangrijkste projecten zijn: een groot meerdaagsevenement, het Katoenpad en een Hospitality project.

Reserve Centrummanagement / ondernemersfonds

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

14.104

0

0

14.104

In de reserve Centrummanagement wordt het saldo gestort tussen de opbrengsten uit reclamebelasting en de werkelijke kosten uit het ondernemersfonds. Dit is vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst Centrummanagement Geldrop en de Uitvoeringsovereenkomst Centrum- en lintenmanagement Mierlo. Het verschil wordt na definitieve vaststelling van de subsidie ondernemersfonds, in het jaar na subsidieverlening, uitgekeerd of in rekening gebracht aan de centrummanagementorganisaties.

Reserve Bijdrage gemeentelijke monumenten Geldrop

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

16.000

0

0

16.000

In de reserve Bijdrage gemeentelijke monumenten Geldrop worden gelden gereserveerd voor bijdragen in de kosten van voorzieningen die door eigenaren van gemeentelijke monumenten moeten
worden getroffen ten behoeve van onderhoud van een monument. De aanvragen worden
behandeld op volgorde van binnenkomst. De reserve mag tot een maximum van € 16.000,- gevuld zijn.
In de beleidsregel “Bijdrage gemeentelijke monumenten Geldrop-Mierlo 2014" zijn tevens maximum bedragen opgenomen per aanvraag en maximum bedragen per kostensoort.

Reserve I&A

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

342.434

0

155.490

186.944

De reserve wordt gebruikt om een deel van de toekomstige uitgaven in Dienst Dommelvallei die het gevolg zijn van het Informatiebeleidsplan 2016-2020 te dekken.

Fondsen grondexploitaties (vanaf 2015)

Op 9 maart 2015 is de huidige nota kostenverhaal vastgesteld. Hier wordt een actuele situatie van deze fondsen beschreven. Stortingen op basis van verkopen in 2017 hebben nog niet plaatsgevonden. Zolang saldo’s toereikend zijn voor onttrekkingen zullen stortingen slechts éénmaal per jaar aan het einde van het boekjaar plaatsvinden.

Reserve Leefbaarheidsfonds

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

622.770

0

0

622.770

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor flankerend beleid ten behoeve van de sociale doelgroep.

Reserve Fonds Investering Ruimtelijke Ordening

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

206.878

0

0

206.878

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de acht in de nota kostenverhaal genoemde doeleinden. De eerste onttrekkingen zullen plaatsvinden voor kunstaankopen en een vlindertuin.

Reserve Fonds Bovenwijkse Voorzieningen (nieuw)

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

700.052

0

0

700.052

Bijdragen in dit (nieuwe) fonds moeten worden aangewend voor de voorzieningen, zoals deze zijn beschreven in de op 9 maart 2015 vastgestelde uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie. De beleidsregels voor het oude fonds Bovenwijkse Voorzieningen kunnen op basis van de grondexploitatiewet niet worden toegepast op dit nieuwe fonds. Ook bij een weerstandsvermogen van onder de 75 of 50% kan er dus geen vrijval ten gunste van de reserve Grondexploitaties plaatsvinden.

Reserve Fonds Herstructurering Woongebieden

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

164.404

0

0

164.404

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de herstructurering van woningen.

Reserve Verevening bedrijfsomgevingen

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

29.295

0

0

29.295

Bijdragen in dit fonds moeten worden aangewend voor de herstructurering van bedrijventerreinen en bedrijfslocaties.

Dekkingsreserves (vanaf 2017)

Dekkingsreserve Bouw nieuwe multifunctionele vergaderaccommodatie

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

1.200.000

0

0

1.200.000

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor de bouw van de nieuwe multifunctionele vergaderaccommodatie.

Dekkingsreserve Nutsvoorzieningen centrum Mierlo

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

187.788

0

0

187.788

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor de nutsvoorzieningen centrum Mierlo.

Dekkingsreserve Parkeren Frisostraat - Margrietstraat

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

12.770

0

10.590

2.180

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor Centrum Mierlo: parkeren Frisostraat - Margrietstraat.

Dekkingsreserve P-Margrietstraat ter hoogte van Frisostraat

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

710.114

0

32.527

677.587

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor Centrum Mierlo: P-Margrietstraat ter hoogte van Frisostraat.

Dekkingsreserve Dorpsstraat deel Rabobank - ter hoogte van de Plus supermarkt

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

233.753

0

0

233.753

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor Centrum Mierlo: Dorpsstraat deel Rabobank - ter hoogte van de Plus supermarkt.

Dekkingsreserve Onderzoek en realisatie kiosk Mierlo

Stand 1-1-2018

Toevoegingen 2018

Onttrekkingen 2018

Stand 31-12-2018

97.404

0

0

97.404

Deze dekkingsreserve is gevormd ter dekking van de kapitaallasten van de investeringen voor Centrum Mierlo: voorbereiding onderzoek en realisatie kiosk Mierlo.